VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

Városvédő – Kezedben a biztonságod alkalmazás

iOS alkalmazás

A Kezedben a biztonságod alkalmazásra (a továbbiakban: Szoftver) Ön felhasználási engedélyt, nem pedig tulajdonjogot szerez, jelen Végfelhasználói Licencszerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint. Ön, mint Felhasználó a Szoftver letöltésével, telepítésével, illetve használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat:

Szerződő Felek: A Szoftver letöltésével, illetve használatával Ön mint végfelhasználó elfogadja, hogy jelen Szerződés Ön és a Szolgáltató között jön létre, nem pedig az Apple-lel. A Szoftverrel kapcsolatos felelősség kifejezetten a Szolgáltatót terheli, nem pedig az Apple-t.

A Szolgáltató adatai: Név: NRG Online Media Tanácsadó Kft., Székhely:7331, Liget, Fenyő u. 6.; Cégjegyzékszám: 02-09-079084; Email cím: info@kezedbenabiztonsagod.hu (továbbiakban: Szolgáltató)

Felek kijelentik és elfogadják, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a Szerződés harmadik fél kedvezményezettjének tekinthetők. A Szerződés Ön általi elfogadásával az Apple jogot szerez a Szerződés ilyen harmadik fél kedvezményezettként történő érvényesítésére, kikényszerítésére.

A felhasználási engedély terjedelme: A Szerződés alapján Ön, mint Felhasználó nem kizárólagos, területileg korlátlan, át nem ruházható, időben korlátozott licencjogot szerez a Szoftver saját célokra történő az App Store Felhasználási Feltételeknek (a továbbiakban: Használati Feltételek) megfelelő használatára bármely, az Ön tulajdonában vagy használatában lévő iPhone vagy iPad eszközön. Ennek keretében Ön jogosulttá válik a Szoftver telepítésére, és jogosulttá válik azt a licenc érvényességi ideje alatt saját céljaira használni.

A felhasználási engedély nem terjed ki a Szoftvernek az Ön által nem birtokolt vagy használt eszközre történő telepítésére, és nem terjed ki a Szoftver olyan hálózati hozzáférhetővé tételére, amely több eszköz általi egyidejű használatot tenne lehetővé.

A felhasználási engedély a Szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre vonatkozik (ideértve különösen a telepítés és a megjelenítés során elengedhetetlenül szükséges többszörözést); az engedély nem terjed ki különösen a Szoftver terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére. Ön kizárólag a Szerződésben kifejezetten biztosított felhasználásokra szerez jogosultságot; minden más jogot a Szolgáltató mint a szerzői jogok jogosultja kifejezetten fenntart.

Ön nem jogosult a Szoftver kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, terjesztésére vagy a felhasználási engedély biztosítására. Ön nem jogosult továbbá a Szoftver másolására (a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően), visszafejtésére, a forráskód bármilyen visszanyerésére, vagy a Szoftver átdolgozására.

Jelen Szerződés feltételei vonatkoznak a Szoftver bármely frissítésére, új verzió kiadására, valamint bármely kiegészítőre, kivéve ha az adott frissítésre külön licencfeltételek kerülnek kibocsátásra.

A Szoftveren keresztül elérhetővé tett Szolgáltatás: A Szoftver elsődleges célja, hogy igénybevételével Ön egy gombnyomással vagy a fülhallgató kihúzásával segítséget és/vagy rendőrt hívhat, ha bajba kerül. A mobilinternetes vagy wifis összeköttetést igénylő rendszer GPS-jelekkel automatikusan meghatározza az Ön helyzetét, amennyiben a riasztást elküldte.

A riasztást adott településnek megfelelően a közterület-felügyelet diszpécsere fogadja, majd visszahívja a telefonszámot, amelyről a jelzés befutott. Amennyiben a visszahívás során Ön nem reagál (nem veszi fel, elutasítja a hívást), a diszpécser azonnal riadóztatja a rendőröket, akik a GPS által küldött jelek alapján megkeresik Önt. A Szoftver kifejezetten egy város lakosságát szolgálja. Jelen Szoftver által elérhető Szolgáltatás kizárólag – jelenleg – Pécs városában érhető el.

A Szoftver nem csak vészhívások elküldésére alkalmas, de akár arra is, hogy önkéntes segítőket is riasszon egy-egy helyszínhez. (A továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltatásra a Szolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek) irányadók.

A Szolgáltató nem garantálja azt, ezért kizár minden felelősségét arra vonatkozóan, hogy a visszahívás sikertelenségét követően - a GPS koordináták alapján - a rendőrség vagy az önkéntesek időben kiérkeznek illetve a kiérkezés kellő időben történik.

Ön nem jogosult a megvásárolt Szolgáltatás változatlan vagy eltérő formában, tartalommal történő továbbértékesítésére. Ön továbbá nem jogosult a Szoftver olyan használatára, illetve a Szolgáltatás olyan módon történő igénybe vételére, amely harmadik személyek jogait vagy egyébként az irányadó jogszabályokat sérti.

Amennyiben a Szoftver használata keretében a Szolgáltatónak bizonyos tartalmai vagy további szolgáltatásai is elérhetőkké válnak, úgy ezen tartalmakra és szolgáltatásokra a Szolgáltató által meghatározott szabályok vonatkoznak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás más országokban is igénybe vehető legyen. Külföldön a központi riasztás nem működik, csak az Ön által megadott személyeket riasztja.

Amennyiben Ön használja a Szoftvert, illetve igénybe veszi a Szolgáltatást, az kizárólag az Ön elhatározásán alapul. A Szolgáltatás igénybe vétele során Ön köteles az irányadó jogszabályok és a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és egyéb szerződéses rendelkezések betartásával eljárni.

Szellemi alkotások: Ön elfogadja, hogy a Szoftver védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására Ön a Szerződésben kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.

A Szoftverben, valamint annak felületén megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a Szoftverben elérhető fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, és a Szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szerződés továbbá nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Szolgáltató vagy a nyújtott bármely Szolgáltatás nyújtója kereskedelmi nevének vagy védjegyének bármilyen formában történő használatára, hasznosítására.

Amennyiben bármely harmadik fél olyan követelést támaszt, miszerint a Szoftver, illetve a Szoftver birtoklása, használata ezen harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, úgy a Szolgáltató, nem pedig az Apple felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, az esetleges alapos igények teljesítéséért.

Intézkedések a jogsértő használat megakadályozására: A Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, amelyek a licenc nélküli, valamint a licenc terjedelmét meghaladó használat megakadályozására szolgálnak. Ezen intézkedések keretében sor kerülhet egyes, személyes adatnak nem minősülő adatok elküldésére a Szolgáltató felé. Az ilyen intézkedések kijátszása, a Szoftver ilyen célú módosítása büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

Hozzájárulás adatok használatához: Ön hozzájárul, hogy a Szolgáltató bizonyos műszaki és kapcsolódó adatokat gyűjtsön, ideértve az Ön eszközére vonatkozó műszaki paramétereket, a futtatott operációs rendszer és alkalmazások, valamint a kapcsolódó perifériák adatait, valamint a szoftverfrissítések létrehozásához kapcsolódóan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat is. A Szolgáltató jogosult ezen adatok használatára a termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére mindaddig, amíg azok nem azonosítják Önt, azaz amíg ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.

A regisztrációkor megadott személyes adatok a rendszer működését szolgálják, a rendszer működésének folyamatához nem tartozó harmadik fél számára nem adja tovább a Szolgáltató a személyes adatokat.

A rendszer nem kémprogram, a vészhelyzetekben történő helymeghatározást, és az Ön által megadott személyek számára a nyomonkövetést szolgálja.

Hatály és megszűnés: A Szerződés annak Ön vagy a Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A Szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Ön nem tartja be a Szerződés és felhasználási engedély egyéb irányadó feltételeit. A felhasználási engedély megszűnésekor Ön köteles felhagyni a Szoftver valamennyi használatával, és eltávolítani a Szoftver minden egyes példányát vagy azok bármely, Ön által tárolt részét.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver kivezetéséről döntsön, a Szoftver forgalmazásával vagy a szolgáltatásával bármikor felhagyjon, vagy a szolgáltatást korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembe vételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver kivezetéséről döntsön, a Szoftver forgalmazásával vagy a Szolgáltatásával bármikor felhagyjon, vagy a Szolgáltatást korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembe vételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

Felelősség: Ön a Szoftver használatával tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra is, hogy a Szoftver ingyenesen kerül elérhetővé tételre – a Szoftver „as is”, illetve „as available” alapú, így azt Ön csak saját felelősségére használhatja.

A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szoftver használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Önnek az igénybe vett Szolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért.

Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szoftver maradéktalanul kielégíti az Ön speciális igényeit, illetve együttműködésre képes az Ön egyéb szoftvereivel, készülékével (b) a Szoftver megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szoftver használatának eredményeképp létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szoftver vagy a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban nyújtott bármely egyéb szolgáltatás megfelel a felhasználói elvárásoknak, (e) a Szoftverben jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a Szoftver helyes vagy nem rendeltetésszerű használata, (b) az Ön adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a Szoftverre, illetve (d) bármilyen más károkozó magatartás ill. esemény.

A Szoftverrel kapcsolatosan esetleg felmerülő bármilyen igény (kártérítési vagy kártalanítási igény, költségtérítés) kizárólagosan a Szolgáltatót terheli; Ön mint felhasználó a Szoftver letöltésével, illetve használatával elfogadja, hogy az Apple-t e körben – az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben – felelősség vagy kötelezettség nem terheli. A Szoftverrel kapcsolatos esetleges szavatossági vagy garanciális követelés esetén Ön mint felhasználó köteles értesíteni az Apple-t.

Hasonlóképpen a Szolgáltatót, nem pedig az Apple-t terheli a felelősség a végfelhasználó vagy harmadik fél által támasztott, a Szoftverhez, illetve a Szoftver birtoklásához, használatához kapcsolódó bármilyen követelés, ideértve (i) a termékfelelősségi követeléseket, (ii) az irányadó jogszabályi követelményeknek való meg nem felelés, valamint (iii) a fogyasztóvédelmi vagy más hasonló tárgyú követelések tekintetében.

A licencfeltételek változásai: Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftverre vonatkozó licencfeltételeket rendszeresen felülvizsgálja, és azokat módosítsa. A licencfeltételek megváltozásáról a Szolgáltató a Szoftver felületén, a Szoftver következő alkalommal történő használatakor értesíti Önt. Ön a Szoftver további használatával elfogadja a Szerződés módosítását.

Részleges érvénytelenség. Amennyiben a Szerződés egy vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelennek tekintendő, az ilyen érvénytelenség nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit, és a Felek oly módon egészítik ki a Szerződést érvényes, jogszerű rendelkezésekkel, hogy azok a lehető legjobban tükrözzék a Felek által eredetileg célzott joghatást.

Irányadó jog: Az Alkalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók. Amennyiben az Alkalmazás használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.

A Szoftver letöltésével, telepítésével illetve használatával Ön mint felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amely az U.S.A. Kormánya által alkalmazott embargó hatálya alatt áll, vagy amelyet az U.S.A. Kormánya „terroristákat támogató” országként jelölt meg; valamint (ii) nem szerepel az U.S.A. Kormánya által alkalmazott tiltó- vagy korlátozó listán.

A Szerződés nyelve. A Szerződés magyar nyelven jön létre. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát más nyelvre is lefordíttatta, azt csak a felhasználók kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó az Ön és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen más nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.