VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

Kezedben a biztonságod alkalmazás

Android alkalmazás

A Városvédő – Kezedben a biztonságod alkalmazásra (a továbbiakban: Szoftver) Ön felhasználási engedélyt, nem pedig tulajdonjogot szerez, jelen Végfelhasználói Licencszerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint. Ön mint Felhasználó a Szoftver letöltésével, telepítésével, illetve használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat:

Szerződő Felek: A Szoftver letöltésével, illetve használatával Ön mint végfelhasználó elfogadja, hogy jelen Szerződés Ön és a Szolgáltató között jön létre, nem pedig a Google-lel. A Szoftverrel kapcsolatos felelősség kifejezetten a Szolgáltatót terheli, nem pedig a Google-t.

A Szolgáltató adatai: NRG Online Media Tanácsadó Kft., Székhely: 7331 Liget, Fenyő utca 6.; Cégjegyzékszám: 01-09-972612.(továbbiakban: Szolgáltató)

A felhasználási engedély terjedelme: A Szerződés alapján Ön mint Felhasználó nem kizárólagos, területileg korlátlan, át nem ruházható, időben korlátozott licencjogot szerez a Szoftver saját célokra történő a Google Play Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Használati Feltételek) és a Google Play éppen érvényes Üzleti és Programszabályzatának megfelelő használatára bármely, az Ön tulajdonában vagy használatában lévő Android operációs rendszerrel működő eszközön. Ennek keretében Ön jogosulttá válik a Szoftver telepítésére, és jogosulttá válik azt a licenc érvényességi ideje alatt saját céljaira használni.

A felhasználási engedély nem terjed ki a Szoftvernek az Ön által nem birtokolt vagy használt eszközre történő telepítésére, és nem terjed ki a Szoftver olyan hálózati hozzáférhetővé tételére, amely több eszköz általi egyidejű használatot tenne lehetővé.

A felhasználási engedély a Szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre vonatkozik (ideértve különösen a telepítés és a megjelenítés során elengedhetetlenül szükséges többszörözést); az engedély nem terjed ki különösen a Szoftver terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére. Ön kizárólag a Szerződésben kifejezetten biztosított felhasználásokra szerez jogosultságot; minden más jogot a Szolgáltató mint ezen jogok jogosultja kifejezetten fenntart.

Ön nem jogosult a Szoftver kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, terjesztésére vagy alfelhasználási engedély biztosítására. Ön nem jogosult továbbá a Szoftver másolására (a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően), visszafejtésére, a forráskód bármilyen visszanyerésére, vagy a Szoftver átdolgozására.

Jelen Szerződés feltételei vonatkoznak a Szoftver bármely frissítésére, új verzió kiadására, valamint bármely kiegészítőre, kivéve ha az adott frissítésre külön licencfeltételek kerülnek kibocsátásra.

A Szoftveren keresztül elérhetővé tett Szolgáltatás: A Szoftver elsődleges célja, hogy igénybevételével Ön egy gombnyomással vagy a fülhallgató kihúzásával rendőrt hívhat, ha bajba kerül. A mobilinternetes vagy wifis összeköttetést igénylő rendszer GPS-jelekkel automatikusan meghatározza az Ön helyzetét, amennyiben a riasztást elküldte.

A riasztást a pécsi közterület-felügyelet diszpécsere fogadja, majd visszahívja a telefonszámot, amelyről a jelzés befutott. Amennyiben a visszahívás során Ön nem reagál (nem veszi fel, elutasítja a hívást), a diszpécser azonnal riadóztatja a rendőröket, akik a GPS által küldött jelek alapján megkeresik Önt. A Szoftver kifejezetten egy város lakosságát szolgálja. Jelen Szoftver által elérhető Szolgáltatás kizárólag – jelenleg – Pécs városában érhető el.

A Szoftver nem csak vészhívások elküldésére alkalmas, de akár arra is, hogy önkéntes segítőket is riasszon egy-egy helyszínhez. (A továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltatásra a Szolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek) irányadók.

A Szolgáltató nem garantálja azt, ezért kizár minden felelősségét arra vonatkozóan, hogy a visszahívás sikertelenségét követően - a GPS koordináták alapján - a rendőrség vagy az önkéntesek időben kiérkeznek illetve a kiérkezés kellő időben történik.

Ön nem jogosult a megvásárolt Szolgáltatás változatlan vagy eltérő formában, tartalommal történő továbbértékesítésére. Ön továbbá nem jogosult a Szoftver olyan használatára, illetve a Szolgáltatás olyan módon történő igénybe vételére, amely harmadik személyek jogait vagy egyébként az irányadó jogszabályokat sérti.

Amennyiben a Szoftver használata keretében a Szolgáltatónak bizonyos tartalmai vagy további szolgáltatásai is elérhetőkké válnak, úgy ezen tartalmakra és szolgáltatásokra a Szolgáltató által meghatározott szabályok vonatkoznak.

A Szolgáltatás jelenleg kifejezetten Pécsett történő használatra irányul. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás más országokban is igénybe vehető legyen.

Amennyiben Ön használja a Szoftvert, illetve igénybe veszi a Szolgáltatást, az kizárólag az Ön elhatározásán alapul. A Szolgáltatás igénybe vétele során Ön köteles az irányadó jogszabályok és a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és egyéb szerződéses rendelkezések betartásával eljárni.

Szellemi alkotások: Ön elfogadja, hogy a Szoftver védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására Ön a Szerződésben kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.

A Szoftverben, valamint annak felületén megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a Szoftverben elérhető fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, és a Szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szerződés továbbá nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Szolgáltató vagy a nyújtott Szolgáltatás nyújtója kereskedelmi nevének vagy védjegyének bármilyen formában történő használatára, hasznosítására.

Amennyiben bármely harmadik fél olyan követelést támaszt, miszerint a Szoftver, illetve a Szoftver birtoklása, használata ezen harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, úgy a Szolgáltató, nem pedig a Google felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, az esetleges alapos igények teljesítéséért.

Intézkedések a jogsértő használat megakadályozására: A Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, amelyek a licenc nélküli, valamint a licenc terjedelmét meghaladó használat megakadályozására szolgálnak. Ezen intézkedések keretében sor kerülhet egyes, személyes adatnak nem minősülő adatok elküldésére a Szolgáltató felé. Az ilyen intézkedések kijátszása, a Szoftver ilyen célú módosítása büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

Hozzájárulás adatok használatához: Ön hozzájárul, hogy a Szolgáltató bizonyos műszaki és kapcsolódó adatokat gyűjtsön, ideértve az Ön eszközére vonatkozó műszaki paramétereket, a futtatott operációs rendszer és alkalmazások, valamint a kapcsolódó perifériák adatait, valamint a szoftverfrissítések létrehozásához kapcsolódóan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat. A Szolgáltató jogosult ezen adatok használatára a termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére mindaddig, amíg azok nem azonosítják Önt, azaz amíg ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.

Hatály és megszűnés: A Szerződés annak Ön vagy a Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A Szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Ön nem tartja be a Szerződés és felhasználási engedély egyéb irányadó feltételeit. A felhasználási engedély megszűnésekor Ön köteles felhagyni a Szoftver valamennyi használatával, és eltávolítani a Szoftver minden egyes példányát vagy azok bármely, Ön által tárolt részét.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver kivezetéséről döntsön, a Szoftver forgalmazásával vagy a Szolgáltatásával bármikor felhagyjon, vagy a Szolgáltatást korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembe vételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

Felelősség: Ön a Szoftver használatával tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra is, hogy a Szoftver ingyenesen kerül elérhetővé tételre – a Szoftver „as is”, illetve „as available” alapú, így azt Ön csak saját felelősségére használhatja.

A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően Szolgáltató nem vállal felelősséget az Szoftver használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget az Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Önnek az igénybe vett Szolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért.

Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szoftver maradéktalanul kielégíti az Ön speciális igényeit, illetve együttműködésre képes az Ön egyéb szoftvereivel (b) a Szoftver megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szoftver használatának eredményeképp létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szoftver vagy a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban nyújtott bármely egyéb szolgáltatás megfelel a felhasználói elvárásoknak, (e) a Szoftver jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a Szoftver helyes vagy nem rendeltetésszerű használata, (b) az Ön adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a Szoftverre, illetve (d) bármilyen más, a Szolgáltatónak nem felróható károkozó magatartás ill. esemény.

A Szoftverrel kapcsolatosan esetleg felmerülő bármilyen igény (kártérítési vagy kártalanítási igény, költségtérítés) kizárólagosan a Szolgáltatót terheli; Ön mint felhasználó a Szoftver letöltésével, illetve használatával elfogadja, hogy a Google-t e körben – az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben – felelősség vagy kötelezettség nem terheli. A Szoftverrel kapcsolatos esetleges szavatossági vagy garanciális követelés esetén Ön mint felhasználó köteles értesíteni a Google-t a Használati Feltételeknek megfelelően.

Hasonlóképpen a Szolgáltatót, nem pedig a Google-t terheli a felelősség a végfelhasználó vagy harmadik fél által támasztott, a Szoftverhez, illetve a Szoftverbirtoklásához, használatához kapcsolódó bármilyen követelés, ideértve (i) a termékfelelősségi követeléseket, (ii) az irányadó jogszabályi követelményeknek való meg nem felelés, valamint (iii) a fogyasztóvédelmi vagy más hasonló tárgyú követelések tekintetében.

A licencfeltételek változásai: Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftverre vonatkozó licencfeltételeket rendszeresen felülvizsgálja, és azokat módosítsa. A licencfeltételek megváltozásáról a Szolgáltató a Szoftver felületén, a Szoftver következő alkalommal történő használatakor értesíti Önt. Ön a Szoftver további használatával elfogadja a Szerződés módosítását.

Részleges érvénytelenség. Amennyiben a Szerződés egy vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelennek tekintendő, az ilyen érvénytelenség nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit, és a Felek oly módon egészítik ki a Szerződést érvényes, jogszerű rendelkezésekkel, hogy azok a lehető legjobban tükrözzék a Felek által eredetileg célzott joghatást.

Irányadó jog: A Szoftverre a magyar jog rendelkezései irányadók. Amennyiben a Szoftver használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.

A Szerződés nyelve. A Szerződés magyar nyelven jön létre. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát más nyelvre is lefordíttatta, azt csak a felhasználók kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó az Ön és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen más nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.